Nya ID06 standarder börjar gälla idag 3 juli 2017

Läs ID06s nya bilaga 8: Information om identifiering av individer och ID06- kort för tredjelandsmedborgare och de med LMA-kort.

1. Identifiering av individer

I många länder finns det ett identifikationsnummer för varje individ. Ett nummer som är unikt för personen och som den har livet ut. Det kan bland annat vara ett personnummer, ett skatteregistreringsnummer eller ett nationellt nummer. Oavsett vilket nummer som används i landet, så behöver det vara korrekt. Med korrekt menas att t.ex. ett svenskt personnummer inte kan skrivas med 14 siffror och tecken. Det finns ett format för hur ett svenskt personnummer ska se ut.

Korrekt format av personers identifieringsnummer är av stor vikt för att i större grad vara säker på att personen verkligen är den man säger sig vara samt kommer från det landet. I tabell 1 finns information insamlat om vilket identifieringsnummer som den sökande förväntas fylla i för ett ID06-kort. Namn för respektive identifieringsnummer finns för att underlätta för den sökande angående vilket nummer som efterfrågas.

En del länder har inget speciellt identifieringsnummer. Andra länder har inget unikt och använder sig av flera. I de fall där man inte kunnat identifierat ett unikt och bra identifieringsnummer så har skatteregistreringsnumret, TIN, används. I vissa länder är skatteregistreringsnumret detsamma som identifieringsnummer.

Det är av stor betydelse att det vid kortbeställning framgår rätt uppgifter för individen. Se tabell.

2. För personer med LMA-kort

Ett företag som önskar beställa ett ID06-kort till en person med ett LMA-kort som skall utföra praktik hos företaget skall göra det:

  • I sitt företagsnamn och organisationsnummer genom sitt egna ID06-konto.

Vid beställning av ett ID06-kort till en person med ett LMA-kort, skall det ansökande företaget till den ackrediterade ID06-kortleverantören bifoga:

  • Kopia på personens LMA-kort.
  • Kopia på det praktikavtal som upprättats mellan kommunen och företaget som önskar handleda praktikanten.

Den ackrediterade ID06-kortleverantören skall spara ansökningsdokumentationen ovan under innevarande år samt efterföljande två åren.

ID06-kortets giltighetstid ska ställas lika med giltighetstiden på praktikavtalet, alternativt till den giltighetstid som är angivet på LMA-kortet. Det är den handling som har kortast giltighetstid som gäller.

Personens identitet är den nationalitet som anges på LMA-kortet samt det unika LMA-kortnumret, se bild 1 med nummer 50-008920/4. Numret, som är inringat i rött i bild 1, är en unik identifikator för personen. Observera att sista siffran, 4, endast är en numrering på det fysiska LMA-kortet den sökande fått och kan således variera när ett nytt LMA-kort utfärdats till personen. LMA-nummer 50-008920, som bild 1 visar på LMA-kortet, är unikt för den personen.

Vid avvikelser från praktikavtalet ska ID06- kortet spärras. Endast ID06-kort med gällande praktikavtal mellan kommunen och företaget skall vara aktiva.

Företag som beställer ID06-kort ska informeras av den ackrediterade ID06-kortleverantören om att LMA-kortet samt praktikavtalet alltid ska medtagas av praktikanten, och ska vid anmodan kunna uppvisas tillsammans med ID06-kort vid arbetsplatsintroduktioner och arbetsplatskontroller.

Migrationsverket kan vid behov bistå med information om LMA-kortets status. Migrationsverkets växelnummer är 0771- 235 235.

3. Tredjelandsmedborgare

En tredjelandsmedborgare är en person som är medborgare i ett land utanför EU. För att få möjlighet till ett ID06-kort finns det krav på arbets- och uppehållstillståndsbeslut från Migrationsverket.

Ett företag eller annan organisationsform, exempelvis statlig och kommunal verksamhet, som önskar beställa ett ID06-kort till en tredjelandsmedborgare skall till den ackrediterade ID06-kortleverantören bifoga:

  • Kopia på personens arbets- och uppehållstillståndsbeslut utfärdat av Migrationsverket med angivandet i beslutet att personen har arbetstillstånd i Sverige. Det kan också i beslutet endast anges att personen har permanent uppehållstillstånd vilket innebär att personen med automatik har ett permanent arbetstillstånd. Med andra ord, ett permanent uppehållstillstånd är lika med ett permanent arbetstillstånd.

Den ackrediterade ID06-kortleverantören skall spara dokumentationen ovan under innevarande år samt efterföljande två åren.

ID06-kortets giltighetstid ska ställas lika med Migrationsverkets beslut om giltighetstid för arbets- och uppehållstillståndet.

Individens identitet är den nationalitet som anges på Migrationsverkets arbets- och uppehållstillstånd.

Vid avvikelser från arbets- och uppehållstillstånd ska ID06-kortet spärras. Endast ID06-kort med gällande arbets- och uppehållstillstånd skall vara aktiva.

Vid frågor kan också Migrationsverket kontaktas, växelnumret är 0771-235 235. Migrationsverket kan bistå med information om arbets- och uppehållstillstånd.

Ladda ner pdfen här.

Publicerad juli 3, 2017

Nyheter, kundberättelser och blogg